Przedsiębiorcy

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom obejmuje przede wszystkim stałą obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności, jak również udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych oraz reprezentowanie w pojedynczych sprawach sądowych i przed organami administracji publicznej. Usługi prawnicze dla przedsiębiorców obejmują pomoc w przygotowaniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej, przygotowaniu dokumentów potrzebnych do zarejestrowania działalności oraz obsługę korporacyjną przedsiębiorcy. W zakresie indywidualnych zleceń oferuję przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. W zakresie spraw administracyjnychoferuję przedsiębiorcom zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi, a także pomoc w przygotowaniu środków odwoławczych oraz skarg do sądów administracyjnych w postępowaniach dotyczących dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Usługi obejmujące windykację należności obejmują zarówno etap przesądowy (ocena wypłacalności dłużnika, wezwania do zapłaty, negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia), prowadzenie spraw sądowych o zapłatę, jak i reprezentowanie wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych. W zakresie prawa zamówień publicznych oferuję pomoc w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.