Osoby fizyczne

Pomoc prawna świadczona osobom fizycznym obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji prawnych, przygotowywanie korespondencji, projektów umów, pism procesowych oraz kompleksowe reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach cywilnych, pracowniczych i administracyjnych. Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje m. in. sprawy o zapłatę należności z umów, o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu czynów niedozwolonych, przede wszystkim związanych z wypadkami drogowymi i błędami lekarskimi, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz sprawy z zakresu prawa spadkowego. Osoby fizyczne mogą liczyćrównież na pomoc prawną w sprawach konsumenckich. W zakresie prawa pracy pomoc prawna świadczona osobom fizycznym dotyczy przede wszystkim dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy, natomiast w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje prowadzenie spraw o emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. W zakresie prawa administracyjnego osoby fizyczne mogą liczyć na doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi w sprawach z takich dziedzinach jak: prawo budowlane, geodezyjne, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska.